BACTrem Sp. z o.o.

96Firma BACTrem wykorzystuje pożyteczne bakterie do ochrony środowiska. Opracowuje nowe biotechnologie. Zajmuje się rozkładem substancji niebezpiecznych i odpadów (biodegradacją), m in. likwidacją skażeń ropopochodnych i dezaktywacją metali ciężkich (bioremediacją). Prowadzi badania mikrobiologiczne.

W ciągu 27 lat pracy naukowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW) dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW, zgromadziła szeroką wiedzę z zakresu biotechnologii i ochrony środowiska. Wiedza ta pozwoliła prof. Popowskiej na założenie spółki BACTrem, w której pełni funkcję prezesa.
Firma korzysta także z potencjału badawczego i wiedzy innych ekspertów: biotechnologów mikrobiologów, genetyków, biochemików oraz ekotoksykologów. Jest związana z Uniwersytetem Warszawskim (spółka typu spin-off) i wykorzystuje infrastrukturę badawczą uczelni. Współpracuje też ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

W 2017 roku BACTrem otrzymał nagrodę główną w konkursie Przedsiębiorca Roku w kategorii Start-up Uniwersytetu Warszawskiego. W uzasadnieniu werdyktu kapituła konkursu wskazała na potencjał firmy, zakończone wdrożeniami prace badawczo-rozwojowe, uzyskane patenty oraz wagę problemów środowiskowych, które firma rozwiązuje. Rok później firma została również wyróżniona w tym konkursie w kategorii Innowacja/Innowator. Jury konkursu m.in. doceniło opracowany przez firmę biopreparat, który służy do rozkładu toksycznych substancji zawartych w oleju kreozotowym. Olejem kreozotowym impregnowane są m. in. drewniane podkłady kolejowe. BACTrem wygrało  też w 2018 roku konkurs dla Start-upów: "Startuj z Mazowsza" W uzasadnieniu werdyktu jury wskazało na posiadany przez firmę opatentowany preparat do bioremediacji oraz stworzone w oparciu o niego produkty i usługi. Organizatorem konkursu był Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

Z usług przedsiębiorstwa skorzystały m.in. firmy Amec Foster Wheeler, RDLS, Bioalt.

Zespół firmy

dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW (prezes zarządu)

m popowskaPracownik Zakładu Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu mikrobiologii, fizjologii i genetyki bakterii. Autor licznych publikacji, projektów badawczych oraz zgłoszeń patentowych. Beneficjent licznych nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych za dorobek naukowy, publikacje i patenty. W ciągu ostatnich 10 lat prowadziła badania w ramach 10 projektów krajowych i międzynarodowych jako koordynator, kierownik zadań lub główny wykonawca. Jest koordynatorem przedmiotu „Fizjologia bakterii" oraz Kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrony Środowiska prowadzonych na Wydziale Biologii UW. Jest redaktorem w czasopismach Frontiers in Environmental Science i Frontiers in Microbiology znajdujących się na liście Journal Citation Reports (JCR) oraz recenzentem w renomowanych czasopismach naukowych. Jako oficjalny reprezentant Polski uczestniczy w programach europejskich COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) w akcjach dotyczących ochrony środowiska i poziomu antybiotykooporności w środowisku: Akcja ES1403 (NEREUS) oraz Akcja TD0803 (DARE).  Autor licznych publikacji oryginalnych, opracowań monograficznych oraz kilkudziesięciu doniesień konferencyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM), Polskiego Towarzystwa Genetycznego (PTG) oraz The American Society for Microbiology (ASM). Więcej informacji na temat prowadzonych badań można znaleźć w Zakładce Pracownicy na stronie Wydziału Biologii UW .

prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka (ekspert)

m wierzbickaPracownik Pracowni Ekotoksykologii Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu ekotoksykologii - głównie oddziaływanie czynników zanieczyszczających środowisko na organizmy żywe oraz ocena zagrożenia spowodowanego skażeniem gleb. Autor licznych publikacji, podręczników i projektów badawczych oraz współtwórca Patentu P-381535 „Nowe połączenie zawierające pochodną taksanu, kompozycja farmaceutyczna oraz zastosowanie”. Więcej informacji na temat prowadzonych badań można znaleźć w Zakładce Pracownicy na stronie Wydziału Biologii UW

mgr Andrzej Berezowski (dyrektor operacyjny) 

ABManager, specjalista public relations, specjalista od kontaktów z klientami. Kierował pracą zespołu odpowiedzialnego za planowanie i realizację rocznych planów pracy organizacji, opracowanie i budowę przeglądów, wystaw i pokazów, pozyskiwanie dofinansowania, zarządzanie oddziałami terenowymi oraz kontakty z mediami. Zespół liczył 20 osób.

Kierował również zespołem, który opracował i wdrożył nowy portal internetowy w instytucji kultury.

Autor przeszło 500 artykułów popularnonaukowych, ekonomicznych, społecznych i historycznych. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Historyczny tej samej uczelni. 

 mgr Rafał Igielski (manager ds. rozwoju biznesu)

m berezowskiOd kilkunastu lat jest czynnie związany z nauką obecnie jako asystent w Pracownia Badań Eksperymentalnych Środowiska Instytutu Badań nad Bioróżnorodnością na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest również autorem cytowanych publikacji z zakresu biotechnologii roślin. Uczestniczył w realizacji projektów naukowych oraz naukowo-badawczych.

Rafał jest również absolwentem TOP 500 Innovators, ponad dwumiesięcznego programu stażowo-szkoleniowego w Cambridge oraz Oxford. Ukończył studia podyplomowe - Zarządzanie Projektem Badawczym i Komercjalizacja Wyników Badań oraz uzyskał certyfikat project managera IPMA kategorii D. Od 2016 roku jest członkiem rady doradczej amerykańskiego start-upa Choices & Patterns Inc. rozwijającego technologię przetwarzania danych wspierającego życie chorych na cukrzycę. Pełni funkcję prezydenta na Polskę międzynarodowej organizacji Innovation Forum, jest również członkiem zarządu stowarzyszenia TOP500 Innovators.

W firmie BACTrem Rafał łącząc swoje doświadczenie oraz kontakty zajmuje się rozwojem biznesu.

mgr Agnieszka Suszek (pracownik naukowo-techniczny)

W pracach badawczych firmy biorą udział doktoranci i studenci Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wspólnikami firmy są: Magdalena Popowska i Andrzej Berezowski, z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego spółka UWRC.