Unieszkodliwienie rakotwórczego kreozotu

W 2018 roku firma BACTrem opracowała pełną, niskoemisyjną i zgodną z gospodarką obiegu zamkniętego technologię utylizacji podkładów kolejowych oraz innych elementów drewnianych impregnowanych kreozotem. Założenia opracowanego procesu przewidują również wykorzystanie biopreparatu zawierającego bakterie zdolne do przeprowadzania biodegradacji związków wchodzących w skład oleju kreozotowego oraz metali ciężkich, które stanowią dodatkowe zanieczyszczenie zużytych podkładów kolejowych. Proponowane rozwiązanie umożliwi ponowne wykorzystanie odpadu. Na rynku nie ma technologii pozwalającch na wydajne i bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie drewna zanieczyszczonego kreozotem. Dlatego też projekt ma charakter innowacyjny.

Kreozot jest mieszaniną setek różnych związków, w tym dwu- i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz piryn. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r., od 1 maja 2013 r. kreozot, stosowany do impregnacji podkładów kolejowych, uznano za bezprogowy czynnik rakotwórczy i sklasyfikowano jako substancję rakotwórczą kategorii 1B, a niektóre z WWA uznano za trwałe, zdolne do biokumulacji i toksyczne. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku zabrania się odzyskiwania i unieszkodliwiania takich odpadów (kod odpadu niebezpiecznego 17 02 04*) poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania, a zużyte podkłady kolejowe nie powinny być przekazywane osobom fizycznym do jakiegokolwiek wykorzystania. Obecnie drewno impregnowane kreozotem jest głownie składowane lub nielegalnie przeznaczane do zastosowania w ogrodnictwie oraz jako materiał opałowy.

W roku 2019 BACTrem wraz z inwestorami w lipcu br. powołali do życia BACTor sp. z o.o., której celem będzie utylizacja na skalę przemysłową podkładów kolejowych zawierających kreozot. Więcej na ten temat w osobnym artykule.